Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Shinya

Pages: [1] 2 3 4
1
The Waste Land / every day i'm
« on: September 08, 2012, 02:24:12 pm »
EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN' EVERY DAY I'M HUSTLIN'
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:

2
Computers & Video Games / StarCraft II
« on: July 28, 2010, 10:02:17 am »
...not sure how to feel about it, I had quite high expectations @_@

3
The Waste Land / WHEN I WAS
« on: July 18, 2010, 09:00:45 am »
...i don't even know how to continue.

4
Everything Else / DEAD
« on: February 10, 2010, 10:40:57 am »
this forum contains much of it

5
The Waste Land / topic
« on: February 06, 2010, 01:47:43 pm »
6
The Waste Land / Resisting the urge to hop on the bot bandwagon.
« on: February 04, 2010, 10:39:29 am »
BUY NOW BUY NOWBUY NOWBUY NOWBUY NOW :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
B̴̢̭͚̲̩̰̠̫̖̠̤̪͚̖̻ͤͧ̌͆̋ͨ̅͘͝U̴̡̼̼̪̪̼̹̫̾͌̒̑̽͗ͬͤ͡ͅY̶̴̡̞͚̬̦͇͓͍̘͉̼͍͈̪̻͈͕̏ͭ̉͂ͬ͊ ̧̦̙͇̖ͩ̒ͨ̈́ͮ̎̐̉̃ͮ͢͠͠I̢̨̛̜̩̱̮̬͔̖͓͚̻̝ͧͯͮ̒̈̋ͮ̃͛̍͂̉̇̀̂̾͛T̨̹̺̘̟́ͮ͑ͣ͠͠͡ ͗̏̍͊̅̉̉͒͟͏̠̘̮͉͇͈̤͔̹̞͓̖͞N̢̰̖̭̙̖̩͍̯̞͚͚̺̼̬̗̲͈̩ͯ̒ͯ̌͗̃̑̿̊ͨ̏ͬ͊͋ͥ̃̒̀͢Õ̢̡̫̦͙͔̤̍̒ͮ̀̓̊͌͋̃͌ͦͤ̕͠͞W̴̥̹̻͙͎̻̙̳̃̓ͧ̓͑̑ͨ̉ͧ̈́̎͑͢ͅ,̝͖̠̳͔̹̖̦̺͖̰͈̤͎̹ͩ̒̽̂̄̉̔͛ͫ͆͆̂̈̐͢͞͡ ̡̧̢̰̗͉̠̤̝͚̥̏̑̓ͭ̓̃̈ͥͩ͞͝Ÿ̨̯̰̥͍̗͖̩́ͯ̈̔͐ͥͮͩͫ̓͒̌̒̆̇̚̚O̬̖̟͇͕̬̜͎͓̟̠̱̣̝̠͐ͪ̃̌́ͩ̀̐ͣ̾̀́͜ͅU̴̘͈͉̲̰̹̰̲̞͓͚̥̝͎̤̬̰̬̿ͭͯ̓̃̀́͠ͅ ̷̳͙͔̼͎͖̗̲̥͓̓ͤ̆ͩ͗̍̍ͮ̎̈́ͫ̿ͤ͘͜L̵̢͎̯̜̬̭͔̪̑͛̽͒͐͑ͮ̎̆Ȯ̸͇̻̯͍͙̘͈̏ͨ͂͂̃̎ͪ̏͋͛ͥͪͨͫ͊̚͝L̂͆̂̓̿ͨ̎̑҉̮̭̰̣̫͔̬̳̗̘͇̳Ḽ̸̨̘̗̅̃̀̓͒͐ͫ̏̓̄̎͐ͮ̊͋͗̈́̄͛͝Y̐̓̑͑̄̇͂͆̍ͨͪͬ̍̌̚͏̨̼̮̲̥͡G̶̸̶͙͈̪̟̮̙̖͙̝͓̳̙̼̝̘̠͕̒͌͛̓͊̄̏ͦ̀͠A̷̬̬̦̩͙͙̩͎̩̓̂ͬ͂͒ͯ͢͠Ģ̴̙̰̪̟͓̥̩̖͂̄̍ͫ̅̌̍̍ͪ̈̐ͧ̀ͯͭ͗ͤͥ͜͜͢ͅG͎̝̪̱̥̬̍̑͂̎̎̍͌ͧ̐ͬͫͮ̾̒ͨ̌̿ͤ̀̚͠I̴̧̮͎̹̙̹̖̖̮̜͎̙̫̳̝͓͖̣̾̑͋͛͂̓̓̊̈̓̆̂̂̆ͫ̎̿̋͘͢N̸̨̧̲̝͔̼̜͚̜̦̱̟̠̗̦̥͓̘ͧ͂̑ͪ̉ͩͮͯ͛͗̄̑̄́̚G̛͎̮̼̞̫̬̘͕̜̩̣̺̞̘̻̺̰̱ͪ̿ͭ̉͌͂̐͠ ̴̜̗͚̲̞͎̜̼̠̻̬͇ͣ̇̅͋́̚̕͜͡ͅF̵̨͍̜͈͇̻͓̘̪̰͕̝̞͈̰̟̘̮͖̲ͤ̓͂͊ͫ͒ͥ͒ͩ͒̓̾̏ͭ̑̄̿ͤA̵̫̫͎̮̤̣̻͎̼͕̹̭͈̤ͥ̂̇ͥͨ͞͞Ţ̶̵̮̣̼̥͙̜̌̒̈̎ͩ̓̏̀ͦ͂̃ͣͥͥ̈́͢ͅT̶̞̱͖̦̔̓ͨ̓ͥ̌̆̂̀͟Y̸̵̥̭̞͎͎̜͔͔̗͓̪͇͓͊̑̾͒́͝͡

7
The Waste Land / teeeest
« on: December 09, 2009, 10:34:39 am »
s̴̢̨̹͓̦͚̖̅͒̍̓̿ͫ̒̈́̈̂̀̚͘u̴̶̬̦̥̹̖͈̗͉̗͙͖̺̠̱͑̌ͯͧͪͩͥ͑̊ͭp̉͛̑͊̂ͦ͏̴̧̱̮͍̳̫̰̫͙̮͎̹̟̻͙͚͚͉͔͜͡ ̢̧̬̻͎ͦ̔̂ͯ̃̾ͧͬͣͣͩ̌͗̓̏ͧ̆̊̚͜g̵̵̢͙͍̯̲͉̫̝̠̯̰ͣͭ̂̆̿ͣ͘ų̯͕̺͖͇̤̦̜̠̱̣̳̟̘̞̗ͣ̋̆̊͂͂ͤ͊̑̕͘͠ͅi̸̹͕̞̬̖̰̫̞̺̬̰̽̑ͤ̅̂ͫ͌͗ͭͪͮͩ͛͢͝s̷̮̦̪̺̩ͪ̍̎̎̒̔̅̔͛̏͆͌́͜ė̢̹̝̦͓͔̫̓̾̔ͨ̔̇̈́͆̂̐́ͬ͢

8
The Waste Land / .
« on: November 10, 2009, 10:34:28 am »

9
TV, Movies & Music / "We Belong Together" cover.
« on: April 26, 2009, 04:01:05 pm »
Click here.
You might really want to watch this.

10
TV, Movies & Music / Mosselman
« on: February 24, 2009, 04:37:41 pm »

11
The Waste Land / ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
« on: February 02, 2009, 06:07:38 pm »
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ahahaha oh wow

12
Bikini Bottom / "Sweet Victory"
« on: January 31, 2009, 11:06:04 pm »
I'm pretty sure a million threads have been posted about this, but I haven't seen any within the search results with the actual link to the entire song.
(I wasn't sure where I was supposed to put this: this subforum or the music one, so if need be, move this.)
So without further ado, here's the link.
PROTIP: to download, right-click the blue text, select Save As.
The rest should be self-explanatory.

13
TV, Movies & Music / Japanese TV Stream.
« on: January 24, 2009, 07:20:06 am »
http://www.freshverse.com/tv_high.php

If someone posted this already, sorry.
This might be quite interesting to some, but mind you, this is NOT translated.
Well, depends on the content, really.

14
Computers & Video Games / Black Mesa (Source conversion of Half-Life)
« on: January 23, 2009, 01:07:27 pm »

15
The Waste Land / Throw bricks, recieve KFC
« on: January 23, 2009, 12:38:52 pm »

Pages: [1] 2 3 4